Menü Bezárás

Általános Szerződéses Feltételek

1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET, TÁRGY
1.1 Ez az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozza a Megbízó, mint Jelentkező és a Holybytesschool (képviseli: Halász Dóra egyéni vállalkozó), mint képzést biztosító Megbízott, (együttesen: Felek) közötti kapcsolatot. Felek az ÁSZF rendelkezéseitől a Jelentkezési lapon eltérhetnek.
1.2 A megbízás tárgya képzés (oktatás) megszervezése és lebonyolítása.

2. MEGBÍZÓ/Jelentkező JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. Megbízó a képzési feltételekről, célkitűzésekről való tájékozódás (ÁSZF 3.1.) után a jelentkezési lapon mgjelöli a kiválasztott képzést.
2.2 Megbízó a képzés megvalósulásához biztosítja a képzésen való jelenlétet. Megbízott nem felel a Megbízó (vagy általa kijelöltek) hiányzásáért, a hiányzás folytán elmaradt oktatási alkalmakért.
2.3 Megbízó a Megbízottal folyamatosan kapcsolatot tart a képzés sikeres megvalósulása érdekében. A képzéshez szükséges adatokat, okiratokat – a szükséges időben – Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízó biztosítja az adatok – főként a személyes adatok – átadásának törvényességét és hozzájárul a Megbízott általi kezelésükhöz e szerződés teljesítése céljából és időtartamára.
2.4 Megbízó a képzést bármely időpontban – de csakis írásban – lemondhatja a 4.4. alatti feltételekkel, e feltételeket Megbízó kifejezetten elfogadja.
2.5 Megbízó a Megbízott által nyújtott képzés ellenértékét megfizeti e szerződés 4. pontjában foglaltak szerint.
3. MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 Megbízói kérésre Megbízott a kiválasztott képzésről minden tájékoztatást megad a képzés előtt és annak során.
3.2 Megbízott a Megbízó számára megszervezi és lebonyolítja a Jelentkezési lapon általa tárgyként megjelölt képzést. A képzés 12 alkalmas 2×45 perc, 30% elméletből és 70% gyakorlatból áll.
3.3 A képzés lefolytatása (oktatás) a Megbízott tevékenységi körébe tartozik, rendelkezik a hozzá szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és feljogosítottságokkal, illetve ezeket a szerződés időtartama alatt mindvégig fenntartja.
3.4 Megbízott vállalja, hogy a képzést a megfelelő szakmai színvonalon elvégzi.
3.5.Megbízott a képzés lebonyolítása során más személy (alvállalkozó) közreműködését is igénybe veheti, de ennek teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
3.6 Megbízott vállalja, hogy a képzéssel összefüggő tananyagokat, oktatási segédleteket a Megbízó által kijelölt résztvevők számára véglegesen átadja.
3.7 Megbízott felel az átadott anyagok jogtisztaságért.
3.8 Megbízott fenntartja magának az átadott tananyagok (oktatási segédletek stb.) szerzői jogait; a felhasználási jogokat a Megbízónak és az általa kijelölt személyeknek csak a képzés megvalósításához szükséges mértékben engedi át (így az anyagok szerződés szerinti oktatáson túli felhasználásához, másolásához, terjesztéséhez stb. a Megbízott engedélye szükséges).
3.9 Megbízott biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges és megfelelő helyszínt, technikai felszerelést (padok, székek, flipchart, számítógép projektor).
3.10 Megbízott a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja különösen akkor, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy ha az oktató biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Megbízott a változtatásról a honlapján értesít, az új időpont kijelölését Megbízóval egyezteti.
3.11 Megbízott a képzéssel kapcsolatos felelősségét a szerződés szerinti képzési díjnak megfelelő összegre korlátozza.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
4.1 Megbízó (Jelentkező) a képzésért díjat fizet.
4.2 A díj tartalmazza
4.2.1 az előzetes igényfelmérést, a képzési célok azonosítását, a képzés előkészítését (szervezési és koordinációs feladatokat), a képzésen alkalmazott írásos oktatási- és munkaanyagok elkészítését megfelelő példányszámban és e képzés céljából történő használatukat, képzés során felhasználandó író-, demonstrációs- és egyéb segédeszközök költségeit.
4.2.2 a képzés lebonyolítását szakképzett és tapasztalt oktató részvételével.
4.3 Megbízott a képzésről számlát állít ki, mely alapján a Megbízó a megbízási díjat választása szerint átutalással vagy készpénzes befizetéssel a képzés megkezdéséig rendezi.
4.4. A megbízó 2 fizetési mód közül választhat: egyösszegben, vagy megegyezés szerint részletekben, a Megbízót megillető esetleges kedvezményeket a Megbízó a jelentkezési lapon jogosult megjelölni.
4.4 Megbízott a képzési díj 50%-ára jogosult, ha a Megbízó a képzést az indulás előtti 7 napon belül mondja le, és 100%-ára, ha a lemondás az indulás előtti 3 napon belül történik, kivéve, ha Felek új képzési időpontban állapodtak meg.
4.5. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által a jelentkezési lapon megjelölt civil szervezet részére a képzési költség 5 %-át a képzés évében adományként átutalja.

5. A TELJESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
5.1 Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a képzés nem ad államilag elismert képesítést és nem része a felnőttképzési rendszernek.
5.2 Megbízott tanúsítványt állít ki a Megbízási szerződésben meghatározott képzésen részt vettek számára a megbízási díj rendezése után.
5.3 Megbízott visszafizeti a képzés díját amennyiben Megbízó
5.3.1. maximum 3 alkalom kivételével az összes órán részt vett és megcsinálta az összes házi feladatot, és egyértelmű ok megjelöléssel kifogást emel a tanfolyammal kapcsolatosan.
5.4 Megbízott a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megőrzi, azokat csak e szerződés és a törvényi kötelezettségei teljesítésének céljából (pl. adatközlés állami szervek részére), az ehhez szükséges ideig használhatja fel. Megbízott az adatokat harmadik személy részére nem továbbíthatja. Megbízott a nyilvántartott adatokról az érintettnek bármikor tájékoztatást ad, azokat kérésre módosítja, vagy törli a törvényi előírásoknak megfelelően.
5.5 Mindazonáltal Megbízó (Jelentkező) hozzájárul, hogy Megbízott az aktuális képzési és partnerkapcsolat-építési lehetőségekről őt tájékoztassa. Megbízó e hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
5.6 Megbízott a rendelkezésre bocsátott egyéb információ (pl. üzleti titkok) tekintetében is köteles titoktartásra a képzés befejezését követően is.
5.7 Felek a Jelentkezési lapon megadott (postai, vagy emailes) címükre szóló írásbeli értesítést visszajelzés után fogadják el joghatályosnak.
5.8 Ezt az ÁSZF-et Megbízott egyoldalúan is jogosult módosítani, ha azt jogszabályi előírás vagy más, a Felekre kötelező előírás teszi szükségessé és ezt a módosítás követi, vagy ha a módosítás a Megbízóra kedvezőtlen rendelkezést nem tartalmaz. Egyébként a módosítás akkor lép hatályba, ha a módosításról szóló hirdetmény vagy értesítés közzétételét követő 30 napon belül Megbízó ellenvetést nem tesz. Ellenvetés esetén az ÁSZF az ellenvetésig hatályosult formájában alkalmazandó.
5.9 Megbízó a Megbízási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (de tiszteletben tartja az ÁSZF 4.4. pontját). Megbízotti felmondás a képzés kezdete előtti 3 napig lehetséges, ha a szükséges résztvevőszám vagy oktató nem áll rendelkezésre.
5.10 Felek jelen szerződésből fakadó vitákat törekszenek peren kívül rendezni.
5.11 Erre az Általános Szerződési Feltételekre és a hatálya alá tartozó egyéb szerződésekre a Ptk. és a magyar törvények az irányadók, más jogra utaló szabályaik kivételével.
Ez az Általános Szerződési Feltételek a közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2018. november .09

Top