Menü Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

A Holybytesschool.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

I. A honlap látogatásával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

Honlapunkra látogatókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton tájékoztatjuk.

A honlap böngészés, cookie-k használata
A honlapon való böngészéssel és a sütik elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el a felhasználó számítógépén vagy a mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a felhasználó a saját böngészőjében módosíthatja. (például a Google Chrome-ban) A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valaminta képzésre jelentkezés esetén személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon esetleg találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Az adatkezelő a különböző képzéseken történt regisztráció vagy honlapon történt hírlevél feliratkozás során a felhasználók által megadott e-mail címekre csak a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket küld.

II. A képzésre jelentkezők ill. azon résztvevők adatainak kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A Holybytesschool elkötelezett az általa szervezett képzésekre jelentkező illetve azok bármelyikén résztvevők személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy használjuk az adatokat, hogy tudják a képzéseken résztvevők kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Alapelveink:

– Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk.
– Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
– Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
– Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény elrendeli. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.
– Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
– Hírlevelet külön hozzájárulás esetén küldünk.

Milyen adatokat gyűjtünk a képzésen résztvevőkről?

AdatkategóriaAdatmezőkMire használjuk
Személyes adatokNév, leánykori neve, anyja neve, születés helye és ideje, mobil, telefon, e-mail, lakcím, kapcsolattartó neve és elérhetősége, végzettség, egyéb megjegyzések, kér hírlevelet, honnan hallott rólunk, regisztráció időpontja
Jelentkezési lap
Kapcsolattartáshoz
Hírlevélküldéshez (beleegyezés esetén)
Képzésre jelentkezésIgények: képzési szint, finanszírozó cégCsoportok kialakításához
Kapcsolattartáshoz
Képzés adatokTandíj, kezdés / végzés időpontja, archivált jelentkezési lap, folytatja-e a képzés utánJelentkezési lap
Jelenléti ív
Képzés órái

Jelenlévő hallgató
Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról

Jelenléti statisztika Haladási napló
KommunikációCsoport körlevél: küldő, címzettek, tartalom, időpontCsoport tájékoztatása
VisszajelzésekKitöltött kérdőív (alapértelmezésben anonim, választható, hogy névvel) csoport + tanárrólMinőségbiztosítás

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság
A tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át harmadik személyeknek, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján az alábbiakkal osztjuk meg: a képzést tartó oktatóval a képzés szervezése érdekében, céges vagy támogatott képzések esetében a haladással és fejlődéssel kapcsolatos információt megosztjuk a céggel, így a haladási naplót, a jelenléti kimutatásokat, kiértékeléseket, visszajelzéseket. Pézügyi adatainkat megosztjuk a könyvelőnkkel. Megoszthatjuk az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.
Minden magánszeméllyel és szervezettel, mely hozzáfér a személyes adatokhoz miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szigorú szerződésest kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében. Adatkezelőként az esetlegeses továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az általunk kezlet adatok továbbításának időpontját és a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

Az adattárolás időtartama
Képzések esetében a pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat a képzés befejezésének naptári évét követő 6 naptári évig tároljuk. Egyéb személyes adatokat a képzés befejezését követően 2 évig tároljuk.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyre állíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ www.naih.hu).

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége: Halász Dóra, 1117 Budapest Fehérvári út 33/B., telefonszám:+36706220944, e-mail cím: dora.hlsz@gmail.com.

Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a tájékoztató új verziója a holnapon lesz olvasható és a változásokat ki fogjuk emelni. Ha a változás jelentős, akkor az illetékeseket e-mailben is tájékoztathatjuk. A változtatásokhoz hozzájárulást is fogunk kérni, amennyiben az törvény szerint szükséges.

Budapest, 2018. november 09.

Top